Algemene Voorwaarden Fysiocursus.nl

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Fysiocursus.nl is een handelsnaam van FysioDynamics.
 3. Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, en via de website van Fysiocursus.nl een aangeboden cursus bekijkt, aanschaft en/of beoordeeld.
 4. Cursusorganisator: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en fysiocursussen aanbiedt via de website van Fysiocursus.nl.
 5. Fysiocursus.nl: de exploitant van de Website.
 6. Account: Cursusorganisator dient eerst een account aan te maken om zijn cursus aan te kunnen bieden via de website.
 7. Website: de website die Fysiocursus.nl gebruikt is https://fysiocursus.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Fysiocursus.nl en iedere overeenkomst tussen Fysiocursus.nl en een Cursusorganisator en op elke dienst die via de website van Fysiocursus.nl wordt aangeboden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Fysiocursus.nl, voor de uitvoering waarvoor derden dienen te worden betrokken.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Cursusorganisator de beschikking over deze algemene voorwaarden.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Fysiocursus.nl is overeengekomen. De voorwaarden van Cursusorganisator of derden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Cursusorganisator.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal (zullen) de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Het Aanbod

 1. Alle door Fysiocursus.nl gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Fysiocursus.nl is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Cursusorganisator schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Fysiocursus.nl het recht een overeenkomst met een potentiële Cursusorganisator om een voor Fysiocursus.nl gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Cursusorganisator in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Fysiocursus.nl niet binden. De afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
 4. Levertijden in het aanbod van Fysiocursus.nl zijn indicatief en geven de Cursusorganisator bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Termijnen zijn derhalve niet fataal.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Fysiocursus.nl niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen en offertes zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Cursusorganisator een Aanbod van de Cursusorganisator heeft aanvaard en Fysiocursus.nl de aanvaarding heeft bevestigd.
 2. Een Aanbod kan door Fysiocursus.nl via de Website gedaan worden.
 3. Indien Cursusorganisator het Aanbod heeft aanvaard, zal Fysiocursus.nl de overeenkomst met Cursusorganisator per e-mail bevestigen.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is Fysiocursus.nl niet daaraan gebonden. Cursusorganisator dient de volledige offerte c.q. factuur te voldoen, tenzij Cursusorganisator kan aantonen dat er anders is overeengekomen.
 5. Fysiocursus.nl is niet gehouden aan een Aanbod indien Cursusorganisator redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Cursusorganisator geen rechten ontlenen.

Artikel 4A Duur van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Cursusorganisator en Fysiocursus.nl een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.
 2. Zowel Cursusorganisator als Fysiocursus.nl kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Cursusorganisator.
 3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Cursusorganisator onverlet indien Fysiocursus.nl ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Cursusorganisator dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Zowel Cursusorganisator als Fysiocursus.nl kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Fysiocursus.nl nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 5. Cursusorganisator kan de overeenkomst maandelijks opzeggen. De opzegging dient schriftelijk gedaan te worden via info@fysiocursus.nl en dient uiterlijk een week voor de laatste dag van de maand ontvangen te zijn. Indien de overeenkomst tijdig is opgezegd eindigt de overeenkomst op de laatste dag van de betreffende maand waarin is opgezegd.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Fysiocursus.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Fysiocursus.nl het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 2. De uitvoering van de overeenkomst houdt in dat Fysiocursus.nl zich inspant om de door Cursusorganisator opgestelde content betreffende de door hem aangeboden cursus via de Website aan websitebezoekers, c.q. Gebruikers te tonen.
 3. Cursusorganisator draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Fysiocursus.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Cursusorganisator redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Fysiocursus.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Fysiocursus.nl zijn verstrekt, heeft Fysiocursus.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Cursusorganisator in rekening te brengen.
 4. Fysiocursus.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Fysiocursus.nl is uit gegaan van door de Cursusorganisator verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Fysiocursus.nl bekend was.
 5. Cursusorganisator vrijwaart Fysiocursus.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Cursusorganisator toerekenbaar is.

 Artikel 6 Meerwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Cursusorganisator nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Cursusorganisator te komen, is Cursusorganisator verplicht om deze meerwerkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Fysiocursus.nl is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen en kan van Cursusorganisator verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Fysiocursus.nl gerechtigd om deze kosten, na overleg met Cursusorganisator, in rekening te brengen bij Cursusorganisator.

 Artikel 7 (Op)Levering

1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Cursusorganisator niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Fysiocursus.nl of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Cursusorganisator komen, heeft Fysiocursus.nl recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn welke tenminste gelijk is aan de voor Cursusorganisator rekening en risico komende vertraging. Indien gedurende de vertraging van Cursusorganisator prijzen bij Cursusorganisator zijn gewijzigd, dient Cursusorganisator deze gewijzigde prijzen te voldoen, ook al wijken deze prijzen af van de in het aanbod en/of offerte aangegeven prijzen.

 1. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Cursusorganisator en zullen door Fysiocursus.nl bij Cursusorganisator in rekening worden gebracht.
 2. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Cursusorganisator goedkeuring dient te geven, is Fysiocursus.nl gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Cursusorganisator zijn goedkeuring heeft gegeven.
 3. Fysiocursus.nl spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Cursusorganisator gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Fysiocursus.nl.

5.De aard van de werkzaamheden van Fysiocursus.nl brengt met zich dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Cursusorganisator is verstrekt. Cursusorganisator draagt zelf het risico en de eventuele schade wanneer hij/zij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart Fysiocursus.nl nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Cursusorganisator en Fysiocursus.nl.

 Artikel 8 Toegang tot de Dienst

 1. Cursusorganisator krijgt toegang tot de Website door een Account aan te maken via de website.
 2. Cursusorganisator staat in voor de juistheid en volledigheid van de gegevens, alsmede voor de gegevens van de content. Cursusorganisator dient de gegevens zelf te plaatsen. De content komt volledig voor risico en verantwoordelijkheid van Cursusorganisator.
 3. Elke Gebruiker kan de Website bekijken en comments en/of opmerkingen plaatsen over de aangeboden cursussen. Fysiocursus.nl heeft geen enkele invloed op de inhoud van deze comments.

Artikel 9 Gebruik van de Dienst

 1. De dienstverlening ziet er voorts op dat Gebruiker toegang krijgt tot de Website, waarop Gebruiker de aangeboden diensten kan bekijken en afnemen via Cursusorganisator.
 2. Zowel Cursusorganisator als Gebruiker dienen zich te onthouden van:
  • Het plaatsen van content dat onjuist en/of misleidend is, discriminerend, nodeloos kwetsen, pornografisch, gewelddadig, illegaal of anderszins ongepast is naar het uitsluitende oordeel van Fysiocursus.nl.
  • Het verspreiden, publiceren en/of uploaden van programmatuur dat (geautomatiseerd) werk ontoegankelijk en/of onbruikbaar, informatie en/of het werk zelf kan wissen en schade toe kunnen brengen, alsmede het omzeilen van de technische beschermende maatregelen van de website en/of programmatuur van Fysiocursus.nl.
  • Het gebruik van enige soft‐ en/of hardware oplossingen (danwel tools) in eigen beheer of door derden beschikbaar gesteld, om de website op oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien. Hieronder wordt in elk geval verstaan het doorzoeken, scrapen en/of spideren van de Website.
  • Het handelen en/of nalaten in strijd met de wet- en regelgeving en (gedrags)regels van Fysiocursus.nl.
  • Het plegen van inbreuk(en) op de Intellectuele Eigendomsrechten van Fysiocursus.nl, alsmede op de goede naam van Fysiocursus.nl.
  • Indien een Gebruiker of Cursusorganisator in strijd met de hierboven genoemde regels handelt, heeft Fysiocursus.nl het recht om de Gebruiker of Cursusorganisator de toegang tot de Website te blokkeren, alsmede de overeenkomst met de Cursusorganisator per direct te ontbinden zonder enige schadevergoeding te zijn verschuldigd.

Artikel 10 Beschikbaarheid van de Dienst

 1. Fysiocursus.nl levert de dienst op basis van een inspanningsverplichting. Fysiocursus.nl geeft geen garanties over de beschikbaarheid en/of toegankelijkheid van de website zonder enige onderbreking en/of storing. Indien sprake is van dergelijke (tijdelijke) storingen is Fysiocursus.nl nimmer aansprakelijk.
 2. De Gebruiker van de website dient zelf te beschikken over deugdelijke telecomfaciliteiten (onder meer internet) om gebruik te kunnen maken van de website en/of dienst.
 3. Fysiocursus.nl is te allen tijde gerechtigd om (onderdelen) van haar website aan te passen, buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken zonder een Gebruiker daarvan in te lichten. Fysiocursus.nl nimmer aansprakelijk voor het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van een dienst. Fysiocursus.nl zal Cursusorganisator zoveel als mogelijk is informeren over het niet (tijdelijk) beschikbaar zijn van een dienst.
 4. Fysiocursus.nl heeft geen invloed op de beschikbaarheid van de aangeboden cursussen, noch voor de uitvoering van de aangeboden cursussen. Fysiocursus.nl is hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk.

 Artikel 11 Uitvoering dienstverlening Cursusorganisator

 1. Cursusorganisator draagt zorgt voor de uitvoering en levering van de door hem aangeboden dienstverlening (cursus) indien een Gebruiker een cursus van Cursusorganisator aanschaft. Levering geschiedt conform de algemene en leveringsvoorwaarden van Cursusorganisator.
 2. Cursusorganisator is verplicht de juiste informatie te verstrekken voor de uitvoering van de overeenkomst en dient te voldoen aan de in het aanbod vermelde voorwaarden.
 3. Indien Gebruiker een reeds gesloten overeenkomst met Cursusorganisator wenst te annuleren, dient dit conform de voorwaarden van Cursusorganisator te geschieden. Fysiocursus.nl heeft geen enkele rol in de dienstverlening van Cursusorganisator.
 4. Fysiocursus.nl is in geen elk geval aansprakelijk voor de schade ten gevolge van het annuleren van een overeenkomst tussen Gebruiker en Cursusorganisator.

 Artikel 12 Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden dienst niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Indien sprake is van diensten waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Fysiocursus.nl geen invloed heeft, kan Fysiocursus.nl deze diensten met variabele prijzen aanbieden. Bij het aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
 4. Drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen prijsverhogingen door Fysiocursus.nl naar eigen inzicht worden toegepast. Indien prijsverhogingen binnen deze drie maanden plaatsvinden, kan dit enkel het gevolg zijn van een wettelijke regeling.

 Artikel 13 Betaling en incassobeleid

 1. Een Cursusorganisator dient de overeengekomen prijs te voldoen binnen de in het aanbod aangegeven betalingstermijn. De uiterlijke betalingstermijn bedraagt 14 dagen.
 2. Cursusorganisator kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Cursusorganisator zijn de vorderingen van Fysiocursus.nl op de Cursusorganisator onmiddellijk opeisbaar.
 4. Fysiocursus.nl heeft het recht de door de Cursusorganisator gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Fysiocursus.nl kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Cursusorganisator een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Fysiocursus.nl kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 5. Wanneer Cursusorganisator niet aan zijn betalingsverplichting voldoet is Cursusorganisator in verzuim.
 6. Vanaf de datum dat Cursusorganisator in verzuim is, zal Fysiocursus.nl zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke handelsrente (zijnde tenminste 5% per jaar) vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 7. Indien Fysiocursus.nl meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Cursusorganisator.

 Artikel 14 Opschorting en ontbinding

 1. Fysiocursus.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Cursusorganisator de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is Fysiocursus.nl bevoegd de door haar en Cursusorganisator bestaande overeenkomst(en), voor zover deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke overeenkomst, te ontbinden, indien de Cursusorganisator, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Fysiocursus.nl gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de Cursusorganisator.
 3. Voorts is Fysiocursus.nl bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Enige reeds betaalde gelden door Cursusorganisator worden niet teruggestort aan Cursusorganisator, restitutie is derhalve uitgesloten.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Fysiocursus.nl op Cursusorganisator onmiddellijk opeisbaar. Indien Fysiocursus.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

5.Fysiocursus.nl behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Risico-overgang en vrijwaring

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op Cursusorganisator op het moment waarop deze aan Cursusorganisator feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Cursusorganisator of van door Cursusorganisator aan te wijzen derden worden gebracht.
 2. Met uitzondering van opzet en/of ernstige roekeloosheid van Fysiocursus.nl, vrijwaart Cursusorganisator Fysiocursus.nl voor alle aanspraken ter zake van alle schade die Cursusorganisator lijdt welke verband houdt met het gebruik van de door Fysiocursus.nl geleverde diensten.

Artikel 16 Overmacht

 1. Fysiocursus.nl is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van (toe)leveranciers van Fysiocursus.nl, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers die door Cursusorganisator aan Fysiocursus.nl zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Fysiocursus.nl en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Fysiocursus.nl buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Fysiocursus.nl heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Fysiocursus.nl haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zo veel Fysiocursus.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Fysiocursus.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Cursusorganisator is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17 Beperking aansprakelijkheid

 1. Fysiocursus.nl biedt uitsluitend een platform aan voor Gebruikers en Cursusorganisators. Fysiocursus.nl is niet aansprakelijk voor de (feitelijke) uitvoering van een overeenkomst tussen een Cursusorganisator en een Gebruiker.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming vanFysiocursus.nl, is Fysiocursus.nl uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Fysiocursus.nl binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Fysiocursus.nl deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Fysiocursus.nl in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het uitvoeren van overeenkomst door Fysiocursus.nl leidt tot aansprakelijkheid van Fysiocursus.nl jegens Cursusorganisator, is de aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 4. Fysiocursus.nl is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Fysiocursus.nl geleverde diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gevolgschade, vertragingsschade en renteschade.
 5. Aansprakelijkheid van Fysiocursus.nl jegens een Gebruiker is uitgesloten.
 6. Fysiocursus.nl is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of die van gelinkte websites. Fysiocursus.nl streeft ernaar de informatie op de Website zoveel mogelijk up to date te houden en kan niet aansprakelijk gesteld worden door Cursusorganisator voor het niet beschikbaar zijn van zijn content die via/op de Website van Fysiocursus.nl wordt aangeboden.
 7. Fysiocursus.nl is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 8. Fysiocursus.nl staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Fysiocursus.nl verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 9. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Fysiocursus.nl vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Fysiocursus.nl. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Fysiocursus.nl dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen één jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt de vordering te vervallen.
 10. In elk geval eindigt de aansprakelijkheid van Fysiocursus.nl na verloop van één jaar na beëindiging van de overeenkomst tussen Partijen.

Artikel 18 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Fysiocursus.nl gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Cursusorganisator en Gebruikers van de website(s) en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Elke betrokkene wordt hierover geïnformeerd. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@fysiocursus.nl.
 2. Indien Fysiocursus.nl op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 19 Intellectuele eigendomsrechte

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Fysiocursus.nl berusten uitsluitend bij Fysiocursus.nl en worden niet overgedragen aan Cursusorganisator.
 2. Het is Cursusorganisator verboden om de informatie die Fysiocursus.nl in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Cursusorganisator heeft gedeeld, te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Fysiocursus.nl.
 3. Indien daartoe verzocht, is Cursusorganisator gehouden om deze gegevens op eerste verzoek van Fysiocursus.nl terstond aan Fysiocursus.nl te retourneren.

Artikel 20 Geheimhouding

 1. Fysiocursus.nl en Cursusorganisator verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien Fysiocursus.nl op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Fysiocursus.nl zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Fysiocursus.nl niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Cursusorganisator niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Fysiocursus.nl en Cursusorganisator ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 21 Klachten

 1. Indien Cursusorganisator niet tevreden is over de service die via de website van Fysiocursus.nl wordt aangeboden of anderszins klachten heeft over de overeenkomst is Cursusorganisator verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@fysiocursus.nl met als onderwerp “klacht”.
 2. De klacht moet door Cursusorganisator voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Fysiocursus.nl de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Fysiocursus.nl zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 22 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Fysiocursus.nl en Cursusorganisator is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Fysiocursus.nl en Cursusorganisator worden beslecht bij de bevoegde rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.