← Vorige pagina

Basiscursus ‘Psychogeriatrie’

kosten: 840
Vakdomein: Algemeen, Geriatrie
Accreditatiepunten: 20
Cursusvorm: Cursus

Beschrijving

Steeds vaker worden fysio-/ergo en oefentherapeuten, betrokken bij de behandeling van dementerenden en wordt hun bijdrage steeds belangrijker. Op het moment dat de dementie zich openbaart, zijn er deels afhankelijk van de aard van de neurologische aandoening waar dementie een onderdeel van uitmaakt, vaak al problemen op het gebied van bewegen. Van therapeuten in zowel de extramurale als intramurale setting wordt nadrukkelijk gevraagd dit minder goed bewegen te kunnen herkennen en oog te hebben voor de problemen die daar uit voortkomen. Tegelijkertijd moeten zij dit te kunnen beschouwen vanuit het perspectief van het complexe neurologische ziektebeeld waar de dementie een onderdeel van is. Dat vereist specifieke kennis omtrent de sensomotoriek bij de ouderen met een neurologische aandoening die gepaard gaat met dementie. Dat vraagt kennis over de “leer”mogelijkheden in het algemeen, en bij deze neurologische aandoeningen in het bijzonder, om de genoemde sensomotorische problemen te kunnen oplossen en het bewegen zolang mogelijk functioneel te kunnen houden.

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor fysio-/ergo en oefentherapeuten die in hun werk te maken krijgen met mensen waarbij de dementie zich heeft geopenbaard.

Dementie is een ernstige neurologische functiestoornis met een sluipend karakter. Hierbij ontstaan er stoornissen in hogere cerebrale functies en vele cognitieve processen in de hersenen worden in toenemende mate bemoeilijkt waardoor het voor de dementerende steeds lastiger wordt om adequaat te functioneren en hij gedoemd is om fouten te maken.

Dat zal zijn zelfstandigheid aantasten. Tegelijkertijd met deze cognitieve achteruitgang kan ook het bewegen minder goed gaan.

Voor therapeuten is het in deze fase belangrijk te weten welk houdings- en bewegingsgedrag nodig is om de achteruitgang in bewegend functioneren af te remmen en op welke wijze dit, aangepast aan de fase van dementie, geleerd kan worden.

In deze cursus worden de volgende zaken aan de orde gesteld:

  • wat dementie is, en bij welke veel voorkomende neurologische aandoeningen de dementie een onderdeel is van het ziektebeeld.
  • welke gevolgen heeft dit voor het functioneren van de patiënten en hoe is hun belastbaarheid / competentie niveau.
  • welke vormen van leren zijn nog van toepassing bij deze patiëntengroep.
  • wanneer het ziekteproces ingedeeld wordt in fasen, welke kernproblemen zijn er dan per fase te benoemen waarop therapeuten zich specifiek in hun behandeling kunnen richten.
  • welke benaderingswijzen worden op dit moment gehanteerd in de omgang met de dementerende medemens en welke speciale vaardigheden zijn vereist bij deze benadering van deze patiënten
  • moet in de extramurale setting de eigen woning de context zijn waarin het handelen is te optimaliseren en hoe creëer je een context in de intramurale setting.

Doel

Na de cursus heeft de deelnemer een goed beeld van de mogelijke problemen die patiënten met dementie kunnen hebben zowel extra– als intramuraal, mede afhankelijk van de aard van de neurologische aandoening waaraan zij lijden. Kan hij het gepresenteerde vier-fasen model hanteren in diagnostiek en therapie en is hij bekend met de extra sociale vaardigheden die de rol van een therapeut met psycho-geriatrische patiënten met zich meebrengt.

Beoordelingen

Plaats een reactie