← Vorige pagina

Coaching: Kijk eens anders …behandelaar of coach?

kosten: 650
Vakdomein: Algemeen, Kinder
Accreditatiepunten: 32
Cursusvorm: Cursus

Hoe breng ik informatie over op de mensen om de cliënt heen, hoe krijg ik de omgeving zo ver om samen met de cliënt aanpassingen te maken om de interventie beter te laten verlopen, hoe kan ik cliënten uitnodigen zelf over oplossingen na te denken? Hoe zet ik de zorgvraag om in een doel waarvoor de cliënt gemotiveerd is? Hoe krijg ik de cliënt, ouders, leerkrachten en groepsleiding betrokken?
Na deze vierdaagse module kan de therapeut de basisprincipes van communicatie in relatie tot verschillende klantrelaties beschrijven, herkent de therapeut de verschillende leerstijlen en het effect hiervan op de communicatie en coacht ouders, leerkrachten en de cliënt vanuit het oplossingsgericht werken. Tijdens de module is er ruimte om de kennis te koppelen aan de eigen praktijk, zodat deze module voor therapeuten uit diverse werkvelden passend is.

Coaching als interventiestrategie bij kinderen en volwassenen met Sensorische Informatieverwerkingsproblemen.

Door de jaren heen is er al veel veranderd in het werkveld van de paramedisch therapeut. Dit geldt niet alleen voor het werk in de eerste, maar ook in de tweede of derde lijn. De patiënt ontwikkelde zich meer tot klant (cliënt) met eigen ideeën en wensen. De therapeut is niet meer de alwetende deskundige die de patiënt van zijn klachten af helpt.Derhalve past deze module goed in het ICF model.

De financiële druk op het gezondheidszorgstelsel en de veranderende rol van de geldverstrekkers, de ziektekostenverzekeraars maakt dat langdurig behandelen, zoals in de vorige eeuw nog wel eens kon gebeuren, er nu niet meer bij is. Het Evidence Based behandelen is het startpunt in de interventie. Behandelingen moeten effectief en (het liefst) kortdurend zijn. Behandeldoelen zijn steeds meer participatie gericht. Uit onderzoek wordt duidelijk dat die resultaten niet alleen in de behandelkamer behaald kunnen worden. Er is meer voor nodig, soms zelfs een verandering van levensstijl. De cliënt moet in beweging komen en waar mogelijk zelf aan de slag gaan met zijn of haar klacht of zorgvraag. Soms moet de omgeving van de cliënt in beweging komen zoals bij jonge kinderen of mensen met een verstandelijke beperking. Zonder samenwerking met ouders, het gezin of de omgeving waarin de cliënt woont of leert blijken behandeldoelen minder goed behaald te worden.
De tendens dat kinderen meegenomen worden in het bepalen van de behandeldoelen, ontwikkelt zich steeds meer en de eerste onderzoeken waaruit blijkt dat dit een efficiënte manier van werken is zijn verschenen.

Welke therapeutische vaardigheden hebben we nodig om kinderen en volwassenen in onze behandelpraktijk uit te nodigen in beweging te komen?

Therapeuten zijn probleemgericht en oplossingsgericht opgeleid en opgegroeid met de gedachte dat zij problemen voor de cliënt moeten oplossen. Uit de anamnese moet duidelijk worden wat de klacht is en hoe deze zich ontwikkeld heeft en tevens worden de verwachtingen van de patiënt worden besproken. Waar we mogelijk aan voorbijgaan wordt zijn de ideeënwensen en kansen vanuit de cliënt zelf. Wat zijn de oplossingen die de cliënt (het kind en zijn ouders) zelf al bedacht heeft/hebben? In welke situaties zijn de klachten minder of misschien zelfs niet aanwezig, is er al ervaring in hetgeen dat werkt? De benadering is positief en oplossingsgericht in plaats van probleemgericht zoals veel therapeuten gewend zijn.

Dit vraagt om een veranderende therapeutische houding die zich kenmerkt door samenwerken, communicatie en coachen. De patiënt is cliënt geworden en samenwerkingspartner en wordt uitgenodigd om in beweging te komen. Dit blijkt het meest efficiënt te werken als de oplossingen bij de cliënt passen en bij voorkeur uit hem of haar zelf komen. Dit lijkt een logische gang van zaken maar blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig.
Er worden om doelen te bereiken “tiplijstjes” en oefeningen meegegeven maar deze worden beperkt, tijdelijk of niet uitgevoerd, huiswerkopdrachten komen niet uit de verf, communicatieschriftjes worden niet gelezen. Ouders zetten hun kind af bij de voordeur van de praktijk en halen het en na een half uur therapie weer op. Je vraagt je af hoe efficiënt de behandelingen doorwerken in de thuissituatie. De aangedragen oplossingen en goedbedoelde adviezen en tips leveren niet de verwachtte resultaten op .
Door het inzetten van coaching strategieën wordt de cliënt vanuit zijn eigen vraagstellingen begeleid naar oplossingen. Doordat de oplossingen en doelen vanuit de cliënt zelf komen wordt de cliënt eigenaar van deze oplossing en voelen zij meer motivatie en verantwoordelijkheid voor het slagen ervan.

Doelstellingen:

Deze module is ontstaan vanuit vragen uit onze diverse opleidingen;

  • ‘Op welke manier kan ik ouders of verzorgers betrekken in de zorgvraag van de cliënt?’
  • ‘Hoe krijg ik het cliëntsysteem in beweging om zelf deel uit te maken van de oplossing van de zorgvraag?
  • ‘Hoe kunnen wij cliënten coachen om over hun eigen oplossingen en mogelijkheden om te participeren in het dagelijks leven na te denken?’
  • ‘Welke leidende literatuur is er beschikbaar met betrekking tot coaching?’
  • ‘Welke strategieën kan ik ontwerpen om cliënten en verzorgers actief betrokken te krijgen bij de zorgvraag?’
  • ‘Hoe kan ik coaching strategieën implementeren in mijn handelen als therapeut?’

AKK biedt een vierdaagse oplossingsgerichte coaching module aan die je uitnodigt op deze praktische vragen een antwoord te vinden. Dit vraagt om een meer coachende houding vanuit de therapeut. Een Evidence Based oplossingsgerichte benadering die binnen deze module de basis vormt is ontwikkeld door Steve de Shazer en Insoo Kim Berg. Door de cliënt de verantwoordelijkheid te geven voor zijn of haar eigen proces en ook het succes te wijten aan eigen acties worden resultaten beter behaald. Uiteraard brengt de therapeut in dit traject zijn expertise en ervaring mee en vervangt het coachen niet alle hands-on benaderingen.
Door het inzetten van coaching strategieën wordt de cliënt vanuit zijn eigen vraagstellingen begeleid naar oplossingen. Doordat de oplossingen en doelen vanuit de cliënt zelf komen wordt de cliënt eigenaar van deze oplossing en voelen zij meer motivatie en verantwoordelijkheid voor het slagen ervan.

Na deze vierdaagse module:

  • Kent u de basisprincipes van communicatie in relatie tot verschillende klantrelaties en kunt u deze toepassen;
  • Kent u leerstijlen en het effect hiervan op communicatie;
  • Kunt u coaching technieken toepassen vanuit het oplossingsgericht werken en dit integreren in uw therapeutisch handelen
  • Bent u op de hoogte van recente inzichten en ondersteunende literatuur.

Beoordelingen

Plaats een reactie